Všeobecné obchodné podmienky pre Webináre

 • Home
 • Všeobecné obchodné podmienky pre Webináre

Spoločnosť Generations, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava 821 09, IČO: 45 662 975, Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 66606/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Webináre (ďalej aj „VOP“):

KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Generations, s. r. o.
QUADRO Prievozská 14, Bratislava 821 09

IČO: 45 662 975
IČ DPH: SK2023092731

Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 66606/B

Bankové spojenie:
IBAN: SK8302000000002788583553

E-mail: eva.bradacova@generations.sk
Telefón: 0908 829 829

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. Spoločnosť – spoločnosť Generations, s. r. o. Prievozská 14, Bratislava 821 09, IČO: 45 662 975, Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 66606/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. Zákazník – fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. Fyzická osoba – osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. Podnikateľ – podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy, ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. Webinár – akýkoľvek seminár zabezpečovaný Spoločnosťou, ktorý je uskutočnený Spoločnosťou v online forme;
 6. Objednávka – prejav vôle zákazníka smerujúci k účasti na zákazníkom vybranom Webináre;
 7. Uskutočnenie objednávky/prihlášky – odoslanie objednávky/prihlášky Spoločnosti prostredníctvom online formulára;
 8. Uzavretie zmluvy – zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky/prihlášky zo strany Spoločnosti;
 9. Zaplatenie ceny za Webinár  – zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet Spoločnosti.
 10. Čerpanie údajov – akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu údajov v digitálnej forme s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

Tieto VOP upravujú všeobecné obchodné podmienky pre Webinár e zabezpečované resp. organizované Spoločnosťou pre Zákazníkov. Všetky práva k Webinárom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve Spoločnosti. Tieto práva sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva Spoločnosti sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad Webinára. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmie byť žiadna časť Webinára  šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z Webinárov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických offline systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka účasti na Webinároch predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka, ako pre Spoločnosť, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom online formulára na príslušnej webovej adrese. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu zmluvy. Objednávku potvrdzuje Spoločnosť, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Zákazník berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 2. Autorské práva a súvisiace práva
  Všetky analógové alebo digitálne, platené a bezplatné ponuky Spoločnosti, napr. informácie, texty a obrázky, webové stránky, služby, softvérové ​​kódy, AI a VR riešenia (umelá inteligencia / virtuálna realita / metaverzie) sú chránené autorským právom.

Spoločnosť si týmto v zmysle § 51c ods.1 Autorského zákona výslovne vyhradzuje právo na vyhotovenie rozmnoženiny diela  pri čerpaní údajov. Vyhotovenie rozmnoženiny na čerpanie údajov je možné len a výhradne  s výslovným súhlasom Spoločnosti.  Vyhotovenie rozmnoženiny na čerpanie údajov prichádza do úvahy najmä, nie však výhradne pri použití autorských diel Spoločnosti na tvorbu komerčných a iných textov umelej inteligencie,  získavanie údajov za účelom tvorby odborných textov, stanovísk, návrhov a žalôb, dvojstranných a jednostranných písomných návrhov.  Spoločnosť zahrnie toto upozornenie taktiež v strojovo čitateľnej forme do svojho digitalizovaného obsahu, čo však nie je podmienkou platnosti tejto výhrady.

Pre zákazníkov ako aj pre tretie strany je zakázané používať prostriedky, ktoré slúžia na umožnenie prípravných akcií na školenie LLM (veľký jazykový modul) alebo porovnateľných riešení AI (umelej inteligencie), ktoré sa týkajú všetkých ponúk Spoločnosti, vrátane legálne dostupných diel.

Najmä je zakázané použiť webové prehľadávače, ktoré automaticky získavajú obsah z databáz alebo webových stránok alebo technológie, ktoré čítajú obsah z online Webinárov alebo video seminárov spolu s dokumentami a umožňujú školenie LLM spracovaním tohto obsahu.

Rozmnoženiny diel pri čerpaní údajov na účel výskumu v súlade s ust. § 51b Autorského zákona  nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti dielo ani jeho časti uložiť a umiestniť na sieť. Ustanovenie podľa predošlej vety sleduje účel zaistenia bezpečnosti a integrity sietí a databáz, v ktorých sa nachádzajú diela Spoločnosti.

III.

Práva a povinnosti Spoločnosti

 1. Spoločnosť má právo meniť portfólio svojich Webinárov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Spoločnosť má právo zrušiť Webinár  až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Spoločnosť je oprávnené upravovať cenu za účasť na jednotlivých Webinároch, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 4. Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty Spoločnosti, a to na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 5. Spoločnosť má právo nepotvrdiť prípadne zrušiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 6. Spoločnosť je oprávnená potvrdiť účasť Zákazníka na Webinári až po úplnom zaplatení ceny za Webinár, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia ceny zákazníkom. 
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia ceny za Webinár  je Spoločnosť povinná toto odstúpenie rešpektovať.
 8. Spoločnosť je povinná vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 9. Spoločnosť vyhlasuje, že:
  1. informácie poskytnuté a sprístupnené v online produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  2. ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, Spoločnosť poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  3. Spoločnosť nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky. 

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia Spoločnosťou, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť cenu za účasť na Webinári bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je povinný uhradiť cenu za účasť na Webinári riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká Spoločnosti právo pohľadávku uplatniť na súde.
 4. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video- a online Webináru tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla Spoločnosti.
 5. Zákazník je povinný oznámiť Spoločnosti zmenu adresy a kontaktných údajov.
 6. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 7. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi Spoločnosťou posielané vo forme elektronickej správy (e-mailom) adresované na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol Spoločnosti v Objednávke. Spoločnosť je tiež oprávnená zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

V.

Ako sa prihlásiť na Webinár  – Platobné a dodacie podmienky

 1. Prihláška na Webinár  bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená e-mailom spolu so zálohovou faktúrou. Na Webinár  bude zákazník zaradený v poradí, v ktorom bude jeho prihláška doručená. Webinár  sa uskutoční iba v prípade, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov.
 2. Uzávierka prihlášok je 4 kalendárne dni pred termínom konania Webinára. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s kontaktnou osobou spoločnosti.
 3. 4 dni pred konaním Webinár  bude zákazníkovi zaslaný presný obsah a bližšími informáciami termíne a forme konania Webinára a prístupové údaje na prihlásenie sa na online Webinár.
 4. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre.
 5. Prístup účastníka na Webinári je podmienený zrealizovaním platby.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu prednášajúceho, termínu, miesta konania, formy na online alebo zrušenia Webinára. O všetkých zmenách bude Spoločnosť zákazníka informovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 7. Súčasťou Webinárov v online je bezplatný informačný servis o témach a produktoch Spoločnosti.

Účastník Webinára berie na vedomie, že je na Webinári zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

 VI.

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti Spoločnosti za vzniknutú škodu

Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek Webinára  ponúkaného Spoločnosťou a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom Webinárov , majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Ide o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Spoločnosť zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom na ich plnenie zo strany Spoločnosti (napríklad spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napríklad priamy marketing).
 4. Zákazník súhlasí s tým, že Spoločnosť je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov za účelom ponuky tovarov a služieb Spoločnosti, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch Spoločnosti, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý.
 4. Spoločnosť sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.11.2023 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy so Spoločnosťou.